1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky”) platia na webovej stránke www.zvadzanie.sk a definujú zmluvný vzťah medzi Predávajúcim Vladimír Graca, Strelnica 1 060 01 Kežmarok, IČO: 45373841, DIČ: 1023459998 na základe oprávnenia napodnikateľskú činnosť, zapísaného v živnostenskom registri č. 730-13664 okresným úradom v Kežmarku. (ďalej len “Predávajúci”) a medzi fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci”), ktorá u Predávajúceho nakupuje elektronické knihy (ďalej len “Produkt”). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. Orgán dozoru

Orgán dozoru Slovenskej republiky pre akúkoľvek podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Miestne príslušný orgán dozoru je: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1, tel. 051/772 15 97.

3. Objednávka Produktu

Pre objednanie Produktu je nutné, aby Kupujúci splnil zákonný minimálny limit veku 15 rokov, aby vyplnil všetky požadované údaje do objednávkového formulára. Na zaplatenie hodnoty objednávky je Kupujúci vyzvaný okamžite po zadaní osobných údajov, inak sa objednávka zruší. Zrušenie objednávky však neznamená, že Kupujúci nemôže objednávku zopakovať. Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba v rukách kupujúceho a autor za nich nenesie žiadnu zodpovednosť. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami, týkajúcimi sa objednávky. Kupujúci si objednáva vybraný tovar vyplnením elektronického formulára objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť jeho kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

4. Spôsob vybavenia a doručenia objednávky

Objednávka elektronického produktu je považovaná za vybavenú vo chvíli, keď je platba pripísaná na účet predávajúceho. Obratom bude Kupujúcemu zaslaná emailová správa s prílohami, kde si Kupujúci zakúpený produkt prevezme stiahnutím a uložením do svojho počítača. V prílohe emailu je okrem zakúpených elektronických kníh aj daňový doklad. Platby zabezpečuje spoločnosť Gopay s. r. o. (gopay.cz) a objednávkový formulár bol vytvorený cez službu Fapi.cz (Smartselling a. s.)

5. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám. Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

6. Ceny a poplatky

Cena za objednaný produkt je uvedená v eshope a taktiež v objednávkovom formulári s DPH. Na základe kúpi produktu vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení produktu ktorý mu príde na email ktorý zadal v objednávkovom formuláry. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH. Žiadne ďalšie poplatky nebudú účtované, konečna cena pre kupujúceho je 13€ s dph.

8. Odstúpenie od zmluvy

Podľa §12 Zák. č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa zaplatenia resp. prevzatia objednaného tovaru. V akcii predávajúci predlžuje garanciu vrátenia peňazí na 30 dní. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci nahlásiť na kontaktný email predávajúceho alebo telefonicky s uvedením čísla bankového účtu kupujúceho. Predávajúci vráti zaplatenú sumu do 7 dní. Dňa 1. 2. 2016 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), podľa ktorého: Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára: Príloha č. 3 k 102/2014 Z. z. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  • Komu ..............

[Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]

  • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

  • Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

  • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

  • Dátum .............. * Nehodiace sa prečiarknite.

9.Reklamácie a stažnosti.

V prípade, že po zaplatení za objednaný produkt nebude doručený na email kupujúceho link na stiahnutie e-kníh, je potrebné skontrolovať zložku SPAM. Ak ani v tejto zložke email s linkom na zakúpenú e-knihu nebude, treba počkať aspoň 60 minút a skontrolovať email znova. V prípade akýchkoľvek problémov treba podať písomnú reklamáciu (podľa vzoru v bode 8) a kontaktovať podporu na podpora@zvadzanie.sk alebo sa ohlásiť telefonicky na telefónnom čísle: +421 910 367229.

10. Zodpovednosť za vady

V prípade výskytu vady na on-line produktoch či tovaroch Predávajúceho: 1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

11. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

12. Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.Vekové obmedzenie

Všetky produkty sú určené pre osoby staršie ako 15 rokov.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.